Ajapa Yoga ashrams and centres

 

Shri Purnananda Ajapa Yoga Sansthan

Jamshedpur, Jharkhand

India

 

Shri PurnanandaYogashram

Rishikesh, Uttarakhand

India

 

Shri Purnananda Ajapa Yoga Sansthan

Kanpur, Uttar Pradesh

India

 

Shri Purnananda Ajapa Yoga Sansthan

Jagatpur, Chittagong

Bangladesh


Shri Janardan Ajapa Yogashram

Placerville, California

USA

 

Ajapa Yoga Centre 

Ługi, Łódź Province

Poland